VLF là gì? Nghĩa của từ vlf

VLF là gì?

VLF“Very Low Frequency” trong tiếng Anh.

VLF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLF“Very Low Frequency”.

Very Low Frequency: Tần số rất thấp.

Giải thích ý nghĩa của VLF

VLF có nghĩa “Very Low Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số rất thấp”.