VLIW là gì? Nghĩa của từ vliw

VLIW là gì?

VLIW“Very Long Instruction Word” trong tiếng Anh.

VLIW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLIW“Very Long Instruction Word”.

Very Long Instruction Word: Lời hướng dẫn rất dài.

Giải thích ý nghĩa của VLIW

VLIW có nghĩa “Very Long Instruction Word”, dịch sang tiếng Việt là “Lời hướng dẫn rất dài”.