VLPMC là gì? Nghĩa của từ vlpmc

VLPMC là gì?

VLPMC“VentroLateral PreMotor Cortex” trong tiếng Anh.

VLPMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLPMC“VentroLateral PreMotor Cortex”.

VentroLateral PreMotor Cortex: Vỏ não trước bên.

Giải thích ý nghĩa của VLPMC

VLPMC có nghĩa “VentroLateral PreMotor Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não trước bên”.