VLSI là gì? Nghĩa của từ vlsi

VLSI là gì?

VLSI“Very-large-scale integration” trong tiếng Anh.

VLSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VLSI“Very-large-scale integration”.

Very-large-scale integration: Tích hợp quy mô rất lớn.

Giải thích ý nghĩa của VLSI

VLSI có nghĩa “Very-large-scale integration”, dịch sang tiếng Việt là “Tích hợp quy mô rất lớn”.