VMASC là gì? Nghĩa của từ vmasc

VMASC là gì?

VMASC“Virginia Modeling Analysis & Simulation Center” trong tiếng Anh.

VMASC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VMASC“Virginia Modeling Analysis & Simulation Center”.

Virginia Modeling Analysis & Simulation Center: Trung tâm phân tích & mô phỏng mô hình Virginia.

Giải thích ý nghĩa của VMASC

VMASC có nghĩa “Virginia Modeling Analysis & Simulation Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm phân tích & mô phỏng mô hình Virginia”.