VMN là gì? Nghĩa của từ vmn

VMN là gì?

VMN“VentroMedial Nucleus” trong tiếng Anh.

VMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VMN“VentroMedial Nucleus”.

VentroMedial Nucleus: Hạt nhân não.

Giải thích ý nghĩa của VMN

VMN có nghĩa “VentroMedial Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Hạt nhân não”.