VNAV là gì? Nghĩa của từ vnav

VNAV là gì?

VNAV“Vertical navigation” trong tiếng Anh.

VNAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VNAV“Vertical navigation”.

Vertical navigation: Điều hướng dọc.

Một số kiểu VNAV viết tắt khác:

Visual navigation: Điều hướng trực quan.

Giải thích ý nghĩa của VNAV

VNAV có nghĩa “Vertical navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng dọc”.