VO là gì? Nghĩa của từ vo

VO là gì?

VO“Volapük language” trong tiếng Anh.

VO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VO“Volapük language”.

Volapük language: Ngôn ngữ Volapük.
mã ISO 639-1: vo.

Giải thích ý nghĩa của VO

VO có nghĩa “Volapük language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Volapük”.