VOA là gì? Nghĩa của từ voa

VOA là gì?

VOA“Voice of America” trong tiếng Anh.

VOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOA“Voice of America”.

Voice of America: Đài tiếng nói Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của VOA

VOA có nghĩa “Voice of America”, dịch sang tiếng Việt là “Đài tiếng nói Hoa Kỳ”.