VOC là gì? Nghĩa của từ voc

VOC là gì?

VOC“Vereenigde Oostindische Compagnie” trong tiếng Anh.

VOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOC“Vereenigde Oostindische Compagnie”.

Vereenigde Oostindische Compagnie: Vereenigde Oostindische Compagnie.
Công ty Đông Ấn Hà Lan.

Một số kiểu VOC viết tắt khác:

Volatile organic compounds: Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Giải thích ý nghĩa của VOC

VOC có nghĩa “Vereenigde Oostindische Compagnie”, dịch sang tiếng Việt là “Vereenigde Oostindische Compagnie”.