VOIP là gì? Nghĩa của từ voip

VOIP là gì?

VOIP“Voice Over Internet Protocol” trong tiếng Anh.

VOIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOIP“Voice Over Internet Protocol”.

Voice Over Internet Protocol: Giao thức thoại qua Internet.

Giải thích ý nghĩa của VOIP

VOIP có nghĩa “Voice Over Internet Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức thoại qua Internet”.