VOLT là gì? Nghĩa của từ volt

VOLT là gì?

VOLT“Visual OpenType Layout Tool” trong tiếng Anh.

VOLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VOLT“Visual OpenType Layout Tool”.

Visual OpenType Layout Tool: Công cụ bố cục OpenType trực quan.

Giải thích ý nghĩa của VOLT

VOLT có nghĩa “Visual OpenType Layout Tool”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ bố cục OpenType trực quan”.