VON là gì? Nghĩa của từ von

VON là gì?

VON“Victorian Order of Nurses” trong tiếng Anh.

VON là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VON“Victorian Order of Nurses”.

Victorian Order of Nurses: Hội Y tá Victoria.

Giải thích ý nghĩa của VON

VON có nghĩa “Victorian Order of Nurses”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Y tá Victoria”.