VP là gì? Nghĩa của từ vp

VP là gì?

VP“Văn phòng” trong tiếng Việt, “Vice-President” trong tiếng Anh.

VP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VP“Văn phòng”, “Vice-President”.

Văn phòng.

Vice-President: Phó Tổng Thống.

Giải thích ý nghĩa của VP

VIỆT NGỮ.

VP có nghĩa “Văn phòng” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

VP có nghĩa “Vice-President”, dịch sang tiếng Việt là “Phó Tổng Thống”.