VPN là gì? Nghĩa của từ vpn

VPN là gì?

VPN“Virtual Private Network” trong tiếng Anh.

VPN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VPN“Virtual Private Network”.

Virtual Private Network: Mạng riêng ảo.

Giải thích ý nghĩa của VPN

VPN có nghĩa “Virtual Private Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng riêng ảo”.