VR là gì? Nghĩa của từ vr

VR là gì?

VR“Virtual Reality” trong tiếng Anh.

VR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VR“Virtual Reality”.

Virtual Reality: Thực tế ảo.

Một số kiểu VR viết tắt khác:

Very Respectfully: Rất trân trọng.
V / R.

Giải thích ý nghĩa của VR

VR có nghĩa “Virtual Reality”, dịch sang tiếng Việt là “Thực tế ảo”.