VRW là gì? Nghĩa của từ vrw

VRW là gì?

VRW“Vietnam Remote Workforce” trong tiếng Anh.

VRW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VRW“Vietnam Remote Workforce”.

Vietnam Remote Workforce: Lực lượng lao động từ xa tại Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VRW

VRW có nghĩa “Vietnam Remote Workforce”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng lao động từ xa tại Việt Nam”.