VSO là gì? Nghĩa của từ vso

VSO là gì?

VSO“Voluntary Services Overseas” trong tiếng Anh.

VSO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VSO“Voluntary Services Overseas”.

Voluntary Services Overseas: Dịch vụ tình nguyện ở nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của VSO

VSO có nghĩa “Voluntary Services Overseas”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tình nguyện ở nước ngoài”.