VSOP là gì? Nghĩa của từ vsop

VSOP là gì?

VSOP“Variations séculaires des orbites planétaires” trong tiếng Anh.

VSOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VSOP“Variations séculaires des orbites planétaires”.

Variations séculaires des orbites planétaires: Các biến thể séculaires des quỹ đạo planétaires.
tiếng Pháp, "Các biến thể thế tục quỹ đạo hành tinh".

Một số kiểu VSOP viết tắt khác:

Very Small Outline Package: Gói phác thảo rất nhỏ.
mạch tích hợp.

Very Superior Old Pale: Very Superior Old Pale.
rượu mạnh.

VLBI Space Observatory Programme: Chương trình Đài quan sát Không gian VLBI.

Giải thích ý nghĩa của VSOP

VSOP có nghĩa “Variations séculaires des orbites planétaires”, dịch sang tiếng Việt là “Các biến thể séculaires des quỹ đạo planétaires”.