VTC là gì? Nghĩa của từ vtc

VTC là gì?

VTC“Video Tele-Conference” trong tiếng Anh.

VTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VTC“Video Tele-Conference”.

Video Tele-Conference: Hội nghị truyền hình qua điện thoại.

Giải thích ý nghĩa của VTC

VTC có nghĩa “Video Tele-Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị truyền hình qua điện thoại”.