VTV là gì? Nghĩa của từ vtv

VTV là gì?

VTV“Đài truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.

VTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VTV“Đài truyền hình Việt Nam”.

Đài truyền hình Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của VTV

VTV có nghĩa “Đài truyền hình Việt Nam” trong tiếng Việt.