VV là gì? Nghĩa của từ vv

VV là gì?

VV“Via Voice” trong tiếng Anh.

VV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VV“Via Voice”.

Via Voice: Qua giọng nói.

Một số kiểu VV viết tắt khác:

Village Voice: Giọng làng.

Giải thích ý nghĩa của VV

VV có nghĩa “Via Voice”, dịch sang tiếng Việt là “Qua giọng nói”.