VW là gì? Nghĩa của từ vw

VW là gì?

VW“Volkswagen” trong tiếng Anh.

VW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VW“Volkswagen”.

Volkswagen: Volkswagen.

Giải thích ý nghĩa của VW

VW có nghĩa “Volkswagen”, dịch sang tiếng Việt là “Volkswagen”.