VWA là gì? Nghĩa của từ vwa

VWA là gì?

VWA“Vegan World Alliance” trong tiếng Anh.

VWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VWA“Vegan World Alliance”.

Vegan World Alliance: Liên minh thế giới thuần chay.

Một số kiểu VWA viết tắt khác:

Video Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật video.

von Willebrand factor type A: Yếu tố von Willebrand loại A.
vWA.

Vic-Wells Association: Hiệp hội Vic-Wells.

Victorian Wheatgrowers’ Association: Hiệp hội những người trồng lúa mì Victoria.

Vaccination Week In The Americas: Tuần lễ tiêm chủng ở châu Mỹ.

Vuharavi Welfare Association: Hiệp hội phúc lợi Vuharavi.

Virginia Wineries Association: Hiệp hội các nhà máy rượu vang Virginia.

Veranda's Willems-Accent.

Giải thích ý nghĩa của VWA

VWA có nghĩa “Vegan World Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh thế giới thuần chay”.