VZW là gì? Nghĩa của từ vzw

VZW là gì?

VZW“Vereniging zonder winstoogmerk” trong tiếng Anh.

VZW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VZW“Vereniging zonder winstoogmerk”.

Vereniging zonder winstoogmerk: Vereniging zonder wontoogmerk.
"tổ chức phi lợi nhuận" của Hà Lan.

Giải thích ý nghĩa của VZW

VZW có nghĩa “Vereniging zonder winstoogmerk”, dịch sang tiếng Việt là “Vereniging zonder wontoogmerk”.