W3C là gì? Nghĩa của từ w3c

W3C là gì?

W3C“World Wide Web Consortium” trong tiếng Anh.

W3C là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng W3C“World Wide Web Consortium”.

World Wide Web Consortium: World Wide Web Consortium.

Giải thích ý nghĩa của W3C

W3C có nghĩa “World Wide Web Consortium”, dịch sang tiếng Việt là “World Wide Web Consortium”.