WACC là gì? Nghĩa của từ wacc

WACC là gì?

WACC“Weighted Average Cost of Capital” trong tiếng Anh.

WACC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WACC“Weighted Average Cost of Capital”.

Weighted Average Cost of Capital: Chi phí vốn bình quân gia quyền.
kế toán.

Giải thích ý nghĩa của WACC

WACC có nghĩa “Weighted Average Cost of Capital”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí vốn bình quân gia quyền”.