WACKY là gì? Nghĩa của từ wacky

WACKY là gì?

WACKY“Eccentric Behavior” trong tiếng Anh.

WACKY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WACKY“Eccentric Behavior”.

Eccentric Behavior: Hành vi lập dị.

Giải thích ý nghĩa của WACKY

WACKY có nghĩa “Eccentric Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Hành vi lập dị”.