WAD là gì? Nghĩa của từ wad

WAD là gì?

WAD“Weapons Alert Designator” trong tiếng Anh.

WAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAD“Weapons Alert Designator”.

Weapons Alert Designator: Nhà thiết kế cảnh báo vũ khí.

Giải thích ý nghĩa của WAD

WAD có nghĩa “Weapons Alert Designator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà thiết kế cảnh báo vũ khí”.