WAEC là gì? Nghĩa của từ waec

WAEC là gì?

WAEC“West African Examinations Council” trong tiếng Anh.

WAEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAEC“West African Examinations Council”.

West African Examinations Council: Hội đồng khảo thí Tây Phi.

Một số kiểu WAEC viết tắt khác:

Western Australian Electoral Commission: Ủy ban bầu cử Tây Úc.

Giải thích ý nghĩa của WAEC

WAEC có nghĩa “West African Examinations Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng khảo thí Tây Phi”.