WAGGGS là gì? Nghĩa của từ wagggs

WAGGGS là gì?

WAGGGS“World Association of Girl Guides and Girl Scouts” trong tiếng Anh.

WAGGGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WAGGGS“World Association of Girl Guides and Girl Scouts”.

World Association of Girl Guides and Girl Scouts: Hiệp hội nữ hướng dẫn và nữ hướng đạo thế giới.

Giải thích ý nghĩa của WAGGGS

WAGGGS có nghĩa “World Association of Girl Guides and Girl Scouts”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội nữ hướng dẫn và nữ hướng đạo thế giới”.