WFMS là gì? Nghĩa của từ wfms

WFMS là gì?

WFMS“Woman's Foreign Missionary Society” trong tiếng Anh.

WFMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WFMS“Woman's Foreign Missionary Society”.

Woman's Foreign Missionary Society: Hội Truyền giáo Nước ngoài của Phụ nữ.

Một số kiểu WFMS viết tắt khác:

Workflow Management System: Hệ thống quản lý quy trình làm việc.

Women's Foreign Ministry Society: Hội Phụ nữ Bộ Ngoại giao.

Giải thích ý nghĩa của WFMS

WFMS có nghĩa “Woman's Foreign Missionary Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hội Truyền giáo Nước ngoài của Phụ nữ”.