WHT là gì? Nghĩa của từ wht

WHT là gì?

WHT“Withholding tax” trong tiếng Anh.

WHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WHT“Withholding tax”.

Withholding tax: Thuế nhà thầu.

Một số kiểu WHT viết tắt khác:

Wometco Home Theater: Rạp hát tại nhà Wometco.

William Herschel Telescope: Kính viễn vọng William Herschel.

Walsh–Hadamard transform: Biến đổi Walsh – Hadamard.

World Harvest Television: World Harvest TV.

Wo Hop To.

Weapon Handling Test: Kiểm tra Xử lý Vũ khí.

Wild Horse Territories: Lãnh thổ Ngựa hoang.

Women's Health Trial: Thử nghiệm sức khỏe phụ nữ.

Giải thích ý nghĩa của WHT

WHT có nghĩa “Withholding tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế nhà thầu”.