WIFI là gì? Nghĩa của từ wifi

WIFI là gì?

WIFI“Wireless Fidelity” trong tiếng Anh.

WIFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WIFI“Wireless Fidelity”.

Wireless Fidelity: Độ trung thực không dây.
Tên một công nghệ trong lĩnh vực mạng không dây.

Giải thích ý nghĩa của WIFI

WIFI có nghĩa “Wireless Fidelity”, dịch sang tiếng Việt là “Độ trung thực không dây”.