WTD là gì? Nghĩa của từ wtd

WTD là gì?

WTD“What To Do” trong tiếng Anh.

WTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WTD“What To Do”.

What To Do: Làm gì.

Một số kiểu WTD viết tắt khác:

World Toilet Day: Ngày nhà vệ sinh thế giới.

World Theatre Day: Ngày sân khấu thế giới.

Giải thích ý nghĩa của WTD

WTD có nghĩa “What To Do”, dịch sang tiếng Việt là “Làm gì”.