WUT là gì? Nghĩa của từ wut

WUT là gì?

WUT“Wuhan University of Technology” trong tiếng Anh.

WUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng WUT“Wuhan University of Technology”.

Wuhan University of Technology: Đại học Công nghệ Vũ Hán.

Một số kiểu WUT viết tắt khác:

Webster University Thailand: Đại học Webster Thái Lan.

Wichita Union Terminal railway: Đường sắt Wichita Union Terminal.

Giải thích ý nghĩa của WUT

WUT có nghĩa “Wuhan University of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Công nghệ Vũ Hán”.