XHCN là gì? Nghĩa của từ xhcn

XHCN là gì?

XHCN“Xã hội chủ nghĩa” trong tiếng Việt.

XHCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XHCN“Xã hội chủ nghĩa”.

Xã hội chủ nghĩa.

Giải thích ý nghĩa của XHCN

XHCN có nghĩa “Xã hội chủ nghĩa” trong tiếng Việt.