XK là gì? Nghĩa của từ xk

XK là gì?

XK“Xuất khẩu” trong tiếng Việt, “Republic of Kosovo” trong tiếng Anh.

XK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XK“Xuất khẩu”, “Republic of Kosovo”.

Xuất khẩu.

Republic of Kosovo: Cộng hòa Kosovo.
ISO 3166-1 alpha-2 mã tạm thời không chính thức XK.

Giải thích ý nghĩa của XK

VIỆT NGỮ.

XK có nghĩa “Xuất khẩu” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

XK có nghĩa “Republic of Kosovo”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Kosovo”.