XKLĐ là gì? Nghĩa của từ xklđ

XKLĐ là gì?

XKLĐ“Xuất khẩu lao động” trong tiếng Việt.

XKLĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XKLĐ“Xuất khẩu lao động”.

Xuất khẩu lao động.

Giải thích ý nghĩa của XKLĐ

XKLĐ có nghĩa “Xuất khẩu lao động” trong tiếng Việt.