XNK là gì? Nghĩa của từ xnk

XNK là gì?

XNK“Xuất nhập khẩu” trong tiếng Việt.

XNK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XNK“Xuất nhập khẩu”.

Xuất nhập khẩu.

Giải thích ý nghĩa của XNK

XNK có nghĩa “Xuất nhập khẩu” trong tiếng Việt.