XSKT là gì? Nghĩa của từ xskt

XSKT là gì?

XSKT“Xổ số kiến thiết” trong tiếng Việt.

XSKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XSKT“Xổ số kiến thiết”.

Xổ số kiến thiết.

Giải thích ý nghĩa của XSKT

XSKT có nghĩa “Xổ số kiến thiết” trong tiếng Việt.