XV là gì? Nghĩa của từ xv

XV là gì?

XV“Fifteen” trong tiếng Anh.

XV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XV“Fifteen”.

Fifteen: Mười lăm.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XV

XV có nghĩa “Fifteen”, dịch sang tiếng Việt là “Mười lăm”.