XVA là gì? Nghĩa của từ xva

XVA là gì?

XVA“X-Value Adjustment” trong tiếng Anh.

XVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XVA“X-Value Adjustment”.

X-Value Adjustment: Điều chỉnh giá trị X.
trong tài chính.

Giải thích ý nghĩa của XVA

XVA có nghĩa “X-Value Adjustment”, dịch sang tiếng Việt là “Điều chỉnh giá trị X”.