XVIII là gì? Nghĩa của từ xviii

XVIII là gì?

XVIII“Eighteen” trong tiếng Anh.

XVIII là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XVIII“Eighteen”.

Eighteen: Mười tám.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XVIII

XVIII có nghĩa “Eighteen”, dịch sang tiếng Việt là “Mười tám”.