XWN là gì? Nghĩa của từ xwn

XWN là gì?

XWN“EXtended WordNet” trong tiếng Anh.

XWN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XWN“EXtended WordNet”.

EXtended WordNet: Mạng từ đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của XWN

XWN có nghĩa “EXtended WordNet”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng từ đặc biệt”.