XX là gì? Nghĩa của từ xx

XX là gì?

XX“Xét xử” trong tiếng Việt, “Twenty” trong tiếng Anh.

XX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng XX“Xét xử”, “Twenty”.

Xét xử.

Twenty: Hai mươi.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của XX

VIỆT NGỮ.

XX có nghĩa “Xét xử” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

XX có nghĩa “Twenty”, dịch sang tiếng Việt là “Hai mươi”.