YKVN là gì? Nghĩa của từ ykvn

YKVN là gì?

YKVN“Y khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.

YKVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YKVN“Y khoa Việt Nam”.

Y khoa Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của YKVN

YKVN có nghĩa “Y khoa Việt Nam” trong tiếng Việt.