YMMV là gì? Nghĩa của từ ymmv

YMMV là gì?

YMMV“Your Mileage May Vary” trong tiếng Anh.

YMMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YMMV“Your Mileage May Vary”.

Your Mileage May Vary: Số dặm của bạn có thể thay đổi.
Thường dùng trên mạng xã hội để đề cập đến ý kiến cá nhân của bạn, nó không chắc chắn đúng, và có thể thay đổi.

Giải thích ý nghĩa của YMMV

YMMV có nghĩa “Your Mileage May Vary”, dịch sang tiếng Việt là “Số dặm của bạn có thể thay đổi”.

Sử dụng khi nói về một việc hay một thứ gì đó mà nó có thể đúng với một số cá nhân, một số trường hợp chứ không đúng với tất cả. Từ này là từ hay xuất việc trên các diễn đàn, cuộc thảo luận.

Nó như một lời miễn trừ, từ chối trách nhiệm của người nói. Bởi vì, các kết quả sẽ khác nhau đối với từng đối tượng, hoàn cảnh, trường hợp.