YOI là gì? Nghĩa của từ yoi

YOI là gì?

YOI“Youth Outreach Initiative” trong tiếng Anh.

YOI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YOI“Youth Outreach Initiative”.

Youth Outreach Initiative: Sáng kiến tiếp cận thanh niên.

Một số kiểu YOI viết tắt khác:

Young Offenders Institution: Trại dành cho những người phạm tội trẻ tuổi.

Giải thích ý nghĩa của YOI

YOI có nghĩa “Youth Outreach Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến tiếp cận thanh niên”.