YP là gì? Nghĩa của từ yp

YP là gì?

YP“Yard Patrol” trong tiếng Anh.

YP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng YP“Yard Patrol”.

Yard Patrol: Tuần tra sân.

Một số kiểu YP viết tắt khác:

Yanktesh Permal.

Youth Party: Đảng thanh niên.

Your Party: Đảng của bạn.

Young Professionals: Chuyên gia trẻ.

Youth Participants: Thanh niên tham gia.

Yellow Pages: Những trang vàng.

Youth Panel: Ban Thanh niên.

Young People: Giới trẻ.

Giải thích ý nghĩa của YP

YP có nghĩa “Yard Patrol”, dịch sang tiếng Việt là “Tuần tra sân”.